ნანა კიკნაძე

სახელი, გვარი:         ნანა კიკნაძე

მისამართი:                ქ. თბილისი, ორთაჭალა, კალანდაძის ქ # 14

დაბადების თარიღი :    1986 წლის 24  ივნისი

ტელეფონი :          555   36  13  30

ელ. ფოსტა:nanainnosystems@gmail.com

nanebokiknadze@gmail.com;

განათლება

1992-2003 წწ– ხარაგაულის # 2 საჯარო სკოლა

 

2003-2007 წწ. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, სპეციალობა: სასურსათო საქონლის კომერცია და სარეკლამო ბიზნესი საერთაშორისო ვაჭრობაში

პროფესიული გამოცდილება

1.10.017  შპს  „ბბ კომპანი “ (ყავის წარმოება ) მიწვეული კონსულტანტი  ISO 22000  სისტემის დანერგვაზე ; HACCP ის ჯგუფის  ლიდერი დაკისრებული ფნქცია მოვალეობები:

 • ISO 22 000 საერთაშორისო მენეჯმენტის სტანდარტის დოკუმენტაციის შემუშავება/ დანერგვა მენეჯმენტის თითოეული სტრუქტურული ერთეულისათვის
 • სისტემის შიდა აუდიტის წარმოება

 

 • სისტემის ვალიდაცია/ვერიფიკაცია

 

 • HACCP ის სისტემის დანერგვის წინაპირობების განსაზღვრა
 • HACCP ის ჯგუფის ჩამოყალიბება
 • პროდუქტის აღწერილობა
 • პროდუქტის მიზნობრივი გამოყენების აღწერა
 • საწარმოო პროცესების ბლოკ სქემების შემუშავება
 • ბლოკ სქემების ადგილზე გადამოწმება
 • HACCP ის 7 პრინციპის წარმოება:
 • საფრთხის ანალიზი;
 • კრიტიკუი საკონტროლო წერტილების CCP დადგენა
 • კრიტიკული ზღვრების დადგენა
 • კრიტიკული საკონტროლო წერტილების მონიტორინგის პროცედურების დაწესება
 • მაკორექტირებელი ღონისძიებების დაწესება
 • გადამოწმების პროცედურების დაწესება
 • ჩანაწერების წარმოების და შენახვის ეფექტიანი სისტემის შემუშავება
 • ლაბორატორიის ჟურნალების წარმოების დანერგვა
 • სანიმუშო ჰიგიენის პრაქტიკის (GMP) დანერგვა
 • პერსონალის ტრეინინგი სურსათის უვნებლობის და ჰიგიენის საკითხებში
 • პერსონალის ტესტირება
 • სტანდართული სამუშაო ინსტრუქციების შემუშავება კომპანიის სპეციფიკიდან გამომდინარე
 • ISO 22 000 სისტემის სერტიფიცირება

10.08.2017  დღემდე შპს  „ანგელი “ მიწვეული კონსულტანტი HACCP სისტემის დანერგვაზე ; HACCP ის ლიდერი

დაკისრებული ფნქცია მოვალეობები:

 1. HACCP ის სისტემის დანერგვის წინაპირობების განსაზღვრა
 2. HACCP ის ჯგუფის ჩამოყალიბება
 3. პროდუქტის აღწერილობა
 4. პროდუქტის მიზნობრივი გამოყენების აღწერა
 5. საწარმოო პროცესების ბლოკ სქემების შემუშავება
 6. ბლოკ სქემების ადგილზე გადამოწმება
 7. HACCP ის 7 პრინციპის წარმოება:
 8. საფრთხის ანალიზი;
 9. კრიტიკუი საკონტროლო წერტილების CCP დადგენა
 10. კრიტიკული ზღვრების დადგენა
 11. კრიტიკული საკონტროლო წერტილების მონიტორინგის პროცედურების დაწესება
 12. მაკორექტირებელი ღონისძიებების დაწესება
 13. გადამოწმების პროცედურების დაწესება
 14. ჩანაწერების წარმოების და შენახვის ეფექტიანი სისტემის შემუშავება
 15. ლაბორატორიის ჟურნალების წარმოების დანერგვა
 16. სანიმუშო ჰიგიენის პრაქტიკის (GMP) დანერგვა
 17. პერსონალის ტრეინინგი სურსათის უვნებლობის და ჰიგიენის საკითხებში
 18. პერსონალის ტესტირება
 19. სტანდართული სამუშაო ინსტრუქციების შემუშავება კომპანიის სპეციფიკიდან გამომდინარე

5.12/2016 – 10.05/2018 შპს „MDM GROUP“ –მიწვეული კონსულტანტი HACCP

სისტემის დანერგვაზე , HACCP ის ლიდერი დაკისრებული ფნქცია მოვალეობები:

 1. HACCP ის სისტემის დანერგვის წინაპირობების განსაზღვრა
 2. HACCP ის ჯგუფის ჩამოყალიბება
 3. პროდუქტის აღწერილობა
 4. პროდუქტის მიზნობრივი გამოყენების აღწერა
 5. საწარმოო პროცესების ბლოკ სქემების შემუშავება
 6. ბლოკ სქემების ადგილზე გადამოწმება
 7. HACCP ის 7 პრინციპის წარმოება:
 8. საფრთხის ანალიზი;
 9. კრიტიკუი საკონტროლო წერტილების CCP დადგენა
 10. კრიტიკული ზღვრების დადგენა
 11. კრიტიკული საკონტროლო წერტილების მონიტორინგის პროცედურების დაწესება
 12. მაკორექტირებელი ღონისძიებების დაწესება
 13. გადამოწმების პროცედურების დაწესება
 14. ჩანაწერების წარმოების და შენახვის ეფექტიანი სისტემის შემუშავება
 15. ლაბორატორიის ჟურნალების წარმოების დანერგვა
 16. სანიმუშო ჰიგიენის პრაქტიკის (GMP) დანერგვა
 17. პერსონალის ტრეინინგი სურსათის უვნებლობის და ჰიგიენის საკითხებში
 18. პერსონალის ტესტირება
 19. სტანდართული სამუშაო ინსტრუქციების შემუშავება კომპანიის სპეციფიკიდან გამომდინარე

 

11.07.2016 წ – 5.10.2016 წ

შპს „გემრიელი“ /ხორცპროდუქტების წარმოება/ – მიწვეული კონსულტანტი HACCP

სისტემის დანერგვაზე

დაკისრებული ფნქცია მოვალეობები:

 1. HACCP ის სისტემის დანერგვის წინაპირობების განსაზღვრა
 2. HACCP ის ჯგუფის ჩამოყალიბება
 3. პროდუქტის აღწერილობა
 4. პროდუქტის მიზნობრივი გამოყენების აღწერა
 5. საწარმოო პროცესების ბლოკ სქემების შემუშავება
 6. ბლოკ სქემების ადგილზე გადამოწმება
 7. HACCP ის 7 პრინციპის წარმოება:
 8. საფრთხის ანალიზი;
 9. კრიტიკუი საკონტროლო წერტილების CCP დადგენა
 10. კრიტიკული ზღვრების დადგენა
 11. კრიტიკული საკონტროლო წერტილების მონიტორინგის პროცედურების დაწესება
 12. მაკორექტირებელი ღონისძიებების დაწესება
 13. გადამოწმების პროცედურების დაწესება
 14. ჩანაწერების წარმოების და შენახვის ეფექტიანი სისტემის შემუშავება
 15. ლაბორატორიის ჟურნალების წარმოების დანერგვა
 16. სანიმუშო ჰიგიენის პრაქტიკის (GMP) დანერგვა
 17. პერსონალის ტრეინინგი სურსათის უვნებლობის და ჰიგიენის საკითხებში
 18. პერსონალის ტესტირება
 19. სტანდართული სამუშაო ინსტრუქციების შემუშავება კომპანიის სპეციფიკიდან გამომდინარე

15.09.2015 წ  01.04.2015 წ  შპს „დილის პროდუქტები“   – მიწვეული კონსულტანტი საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2015 დანერგვაზე.

დაკისრებული ფნქცია მოვალეობები:

 • ორგანიზაციაში ISO 9001:2015 საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად დოკუმენტაციის შექმნა და დანერგვა მუშაობის პროცესში;
 • შიდა აუდიტის ჩატარება დანერგილი სისიტემის ფუნქციონირების შეფასების მიზნით
 • პერსონალის მომზადება
15.03-2015- 20.07.2015 წწ

შპს „ვასაძის პური“ – საკონდიტრო წარმოება „სანდომი“  მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთოერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი, ხელმძღვანელობის რწმუნებული

დაკისრებული ფნქცია მოვალეობები

 • მარკეტინგისა და გაყიდვების სტრატეგიის დაგეგმარება
 • სარეკლამო კომპანიებთან ურთიერთობა
 • სარეკლამო აქციების შემუშავება
 • შეხვედრების დაგეგმვა და პრეზენტაციების ჩატარება
 • ახალი კლიენტების მოძიება
 • პოტენციური კლიენტებისთვის კომპანიის შესახებ ინფორმაციის ეფექტურად მიწოდება
 • პრეზენტაციების, რეკლამებისა და კომერციული წინადადებების მომზადება
 • ინტერნეტ აქტივობებისა და მარკეტინგული ღონისძიებების დაგეგმვა
 • ISO 9001-2008 & HACCP სისტემის დოკუმენტაციის მომზადება და დანერგვა ორგანიზაციაში

01.10. 2011 –01.10.2014 წწ

შპს „ნარცისი“ (საკონდიტრო ქარხანა)- ხელმძღვანელობის რმუნებული ხარისხის დარგში, საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი, კორპორაციულ კლიენტებთან ურთიერთობის მენეჯერი

 • ორგანიზაციის პოლიტიკისა და მიზნების შესაბამისად ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის მეთოდური სამუშაოების უზრუნველყოფა ISO 9001-2008 & HACCP სტანდარტების მოთხოვნის მიხედვით
 • ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის დოკუმენტირებული პროცედურების შესრულების კონტროლი;
 • ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის და პროცესების ეფექტურობის მონიტორინგი და კონტროლი;
 • ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის შიდა აუდიტის პროცესის მართვა;
 • აუდიტის დროს გამოვლენილი შეუსაბამობების კორექტიების ეფექტურობის შეფასება ;
 • ანალიზი მენეჯმენტის მხრიდან ;
 • ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის საკითხებში კონსულტაციის გაწევა თანამშრომლებისათვის;
 • ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის შემუშავებული დოკუმენტების აღრიცხვის ორგანიზება;
 • რეკლამაციების მართვა ;
 • ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის საკითხებტან დაკავშირებით ურთიერთობების მოგვარება მომხმარებლებტან და სხვა შსაბამის დაინტერესებულ მხარეებთან. გარე დოკუმენტაციის ცვლილებების კონტროლი

შ ე ნ ი შ ვ ნ ა :

აღნიშნული სამუშაოების  შედეგად კომპანიამ მიიღო ISO 9001:2008 & HACCP ის სისტემების დამადასტურებელი სერტიფიკატი გერმანული სასერტიფიკაციო ორგანო TUV SUD ის მიერ და მომდევნო წელს ასევე წარმატებით გაიარა ყოველწლიური საკონტროლო აუდიტი.

 

o სარეკლამო პოლიტიკის შემუშავება, სარეკლამო აქციების განხორციელება გაყიდვების სტიმულირების მიზნით;

o სარეკლამო საშუალებების არჩევა კომპანიის სპეციფიკიდან გამომდინარე და აქტივობების   დაგეგმვა;

o პოლიგრაფიული მასალების მომზადება /გავრცელება

o გამოფენებსა და კონფერენციებში მონაწილეობის მიღება

o კორორაციული კლიენტების მოძიება და მათტან ბიზნეს ურთიერთობების დამყარება;

o კლიენტების წახალისების სისტემის შემუშავება;

o ვებ გვერდისა და სოციელურ ქსელებში  კომპანიის გვერდის შექმნა და მართვა

 

o ბაზრის გაფართოება ახალი ქსელური მარკეტების ათვისების მეშვეობით : „პოპული“ , იოლი, ორი ნაბიჯი, გუდვილი, ნუგეში

საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის მიღება -2012 

ქართულ– ჰოლანდიური პროექტის „PUM“-ის მეშვეობით ჰოლანდიელი ექსპერტების ჩამოყვანა ქარხანაში, თანამედროვე მეთოდებისა და ტექნოლოგიების გაცნობა ქარხნის პერსონალისათვის და მათი საწარმოო პრაქტიკაში დანერგვა, ქარხნის ახალი დანადგარებით აღჭურვა აღნიშნული პროექის ფარგლებში.

 

2006-2011 წწ საქართველოს ხარისხის ფონდი პროექტის „ხარისხის ნიშანი“- მენეჯერი

 

ფუნქცია მოვალეობები:

“ხარისხის ნიშნის” პრედენტენტი კომპანიის  ინსპექტირება მესამე დამოუკიდებელი მხარის მხრიდან, მენეჯმენტისა და წარმოებული პროდუქციის ხარისხის შესწავლა–  შეფასება, ლაბორატორიული კონტროლის ჩატარება აკრედირტირებულ ლაბორატორიაში, საექსპერტო ანგარიშის შედგენა  კონკრეტული დარგის სპეციალისტებთან ერთად .

ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის (ISO 9001:2002) დანერგვის ხელშეწყობა კომპანიებში– უკრაინელი ექსპერტის ასისტენტი (შპს „ივერია“ (სამკერვალო ფაბრიკა) და შპს „ლიბო +“(სამშენბელო კომპანია)) რადიოგადაემა „ხარისხის ნიშანი“ (რადიო კომერსსანტი; 2009 წ) – თანარედაქტორი

პროდუქციის ხარისხისა და მომსახურების შესახებ კონკრეტული თემების შედგენა და გადაცემისთვის მომზადება

ტელეგადაცემების „გოგიჩას ხარისხიანი დილა“ და „TV ტესტის „ (ტელეკომპანია „მზე “ ; 2010 წ) კონსულტანტი პროდუქციისა  და მომსახურების ხარისხის საკითხებში, შესაბამისი თემების მომზადება და გადამღები ჯუფის კოორდინაცია.

 

2004-2006 წწ სუპერმარკეტი „“ ზემელი კონსულტანტი; მოლარე

 

რეკომენდატორები:

ცეზარ მაჩიტიძე

სურსათის ეროვნული სააგენტო, თბილისის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მობ.: 595 22 66 55

ნათელა ხურციძე

TUV SUD ის ექსპერტ კონსულტანტი ხარიხის მენეჯმენტის სისტემების დანერგვის საკითხებში მობ.: 597 31 25 55

ზურაბ ცქიტიშვილი

საქართველოს სურსათის ეროვნული კოდექსის ავტორი მობ.:577 57 77 71

 

 

ტრენინგები და სერტიფიკატები

19 დეკემბერი 2014 წ – საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია

სანიტარულ ჰიგიენური მოთხოვნები ISO /TS 22002.1 საბაზისო პროგრამების მიხედვით 24/25 ივლისი 2014 

შიდა აუდიტორი TUV SUD – საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია

29/02-01/03 2012 

თანამედროვე კომპანიებში კლიენტებთან ურთიერთობის უნარ– ჩვევები /ორგანიზატორი საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია

2011 წლის 24-27 მაისი

სურსათის უვნებლობის გლობალური ინიციატივა – IFC – ის ორგანიზებით

2010 წლის 11 ნოემბერი

უვნებელი სურსათის წარმოება – IFC – ის ორგანიზებით

სპეციალიზირებული ცოდნა

ენები: ქართული- მშობლიური, რუსული-კარგად, ინგლისური- კარგად, გერმანული– საშუალოდ

    კომპიუტერული უნარჩვევები: MS-WINDOWS, MS WORD, MS EXSEL, INTERNET.

 

Comments are closed.