გ.რ.გ პროექტი


განაშენიანების რეგულირების გეგმა და წინასაპროექტო კვლევა

წინასაპროექტო კვლევა

1. არსებული ფიზიკური გარემოს კვლევა

• ორთოფოტოგადაღება
• ტოპოგეოდეზიური მონაცემები
• ზოგადი-გეოლოგიური მონაცემები
• ზოგადი-სეისმური მონაცემები
• ზოგად-კლიმატურ მონაცემები (ბუნებრივი ნალექების, ქარის, მზის გამოსხივების)
• ბუნებრივი ფასეულობების მონაცემები
• კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების მონაცემები
• ეკოლოგიური მონაცემები
• წყალსადენის და საყოფაცხოვრებო წყალარინების ძირითადი და ლოკალური ქსელი
• ელექტრომომარაგების ძირითადი და ლოკალური ქსელი
• ბუნებრივი აირით მომარაგების ძირითადი და ლოკალური ქსელი
• სანიაღვრე წყალარინების ძირითადი და და ლოკალური ქსელი
• ძირითადი და ლოკალური გზების და ქუჩების ქსელი
• უძრავი ქონების (მიწის ნაკვეთების) მესაკუთრეთა მონაცემები

2. დოკუმენტური კვლევა

• ნორმატიული აქტები
• ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტები
• სამართლებრივი რეჟიმები
• დაკავშირებული ანალიტიკური და სამეცნიერო მასალები
• დაგეგმვის მიზნები
• დაგეგმვის ამოცანები
• დაგეგმვის მიზანშეწონილობა (SWOT ანალიზი)

3. დამატებითი მასალა შესათანხმებლად
• განმარტებითი ბარათი
• საინფორმაციო დაფა
• ფოტოსურათები
• ფოტოსურათების ფიქსაციის სქემა
• საპროექტო ფუნქციური ზონირების რუკა
• მიწის ნაკვეთების განაწილების გეგმა
• გენგეგმის ესკიზი
• სატრანსპორტო სქემა
• გამწვანების დენდროლოგიური სქემა
• ვიზუალიზაცია

განაშენიანების რეგულირების გეგმა

1. ნაწილი T.
• სამართლებრივი აქტი
• გეგმარებითი დავალება
• ცვლილება
2. ნაწილი C.T.D
• გამოყენებული შემოკლებები
• გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები
• გრაფიკული ნაწილების ნუსხა
3. ნაწილი C.T.E
• დაგეგმვის მიზანი და ამოცანები
• სივრცით-ტერიტორიული განვითარების რეგლამენტ(ებ)ი
4. ნაწილი C.T.EF
• დაგეგმვის ეფექტიანობის (ხეირიანობის) შეფასება
5. ნაწილი C.T.S
• ეტაპები
• რიგითობა
6. ნაწილი C.V.C
• საწყისი საკადასტრო მონაცემები
• სიტუაციური გეგმა
• ტოპოგრაფიული გეგმა
• საპროექტო ტერიტორიის საზღვრების რუკა
• ფოტოსურათები
• ფიქსაციის სქემა
7. ნაწილი C.Z.V
• ტექნოგენური საფრთხეების ზონირების გეგმა
• ბუნებრივი საფრთხეების ზონირების გეგმა
• სამშენებლო და არასამშენებლო ტერიტორიების ზონირება
8. ნაწილი M.Z.L
• გეგმარების შემზღუდავი ზონირების გეგმა
• ტერიტორიულ-სტრუქტურული ზონირების გეგმა
• ფუნქციური ზონირების გეგმა
9. ნაწილი C.Z.L
• გეგმარების შემზღუდავი კონკრეტული ზონირების გეგმა
• ტერიტორიულ-სტრუქტურული კონკრეტული ზონირების გეგმა
10. ნაწილი C.Z.L.FZ
• მიწის ნაკვეთების განაწილების გეგმა
• დადგენილი ფუნქციური ზონები და გამოყენების სახეობების გეგმა
• მიწის ნაკვეთის კ-1, კ-2, კ-3 დადგენის გეგმა
• შენობა-ნაგებობის მაქსიმალური სიმაღლის ან/და
• მიწის ნაკვეთის მინიმალური ფართობის და ზომების დადგენის გეგმა
• მიწის ნაკვეთებზე შენობათა განთავსების გეგმა
• ავტომანქანების სადგომი ადგილების რაოდენობის დადგენის გეგმა
• მიწის ნაკვეთების დეტალური რეგლამენტების დოკუმენტი
11. ნაწილი C.I
• ძირითადი ან/და ლოკალური გზების / ქუჩების გეგმა
• ავტოსადგომების განაწილების გეგმა
• საგზაო მოძრაობის ორგანიზების გეგმა
• წყალსადენის და წყალარინების (საყოფაცხოვრებო) ძირითადი და ლოკალური ქსელის გეგმა
• ელექტრომომარაგების ძირითადი და ლოკალური ქსელის გეგმა
• ბუნებრივი აირით მომარაგების ძირითადი და ლოკალური ქსელის გეგმა
• სანიაღვრე წყალარინების ძირითადი და ლოკალური ქსელის გეგმა
12 ნაწილი C.V
• გამწვანების დენდროლოგიური გეგმა
• ვერტიკალური გეგმარება
• ვიზუალიზაცია

Comments are closed.