გარე საინჟინრო ინფრასტრუქტურა


საავტომობილო გზები;
წყალმომარაგების ქსელები;
სამეურნეო და სანიაღვრე კანალიზაციის ქსელები;
სადრენაჟო სისტემები;
ხელოვნური ნაგებობები;
გამწმენდი ნაგებობები;
სასმელი წყლის რეზერვუარები;
ელექტრო მომარაგების ქსელი (ქვესადგურით)
სუსტი დენები (ტელეფონი, ვიდეო კონტროლი)
გათბობა (საქვაბე);
არსებული გარე საინჟინრო ინფრასტრუქტურის რეკონსტრუქცია;
გაანგარიშება და ხარჯთაღრიცხვა;
საავტორო ზედამხედველობა.

Comments are closed.