გათბობა, კონდიცირება, ვენტილაციის ნაწილი


გათბობა-გაგრილება-ვენტილაციის ნაწილის განმარტებითი ბარათი, რომელშიც მოცემული იქნება დაგეგმარებული სისტემების დახასიათება. აქვე იქნება მოყვანილი ცნობები სამშენებლო მოედნის მეტეოროლოგიური პირობების, გადამღობი კონსტრუქციების (იატაკები, კედლები, სახურავი, კარ-ფანჯრები და სხვ.) თბოსაიზოლაციო თვისებების და თბურ ენერგიასა (სითბო/სიცივე) და სუფთა ჰაერზე შენობის საერთო მოთხოვნილების შესახებ. განმარტებითი ბარათის დანართის სახით, მოცემული იქნება მთავარი შენობის თბოდანაკარგების, თბოშენაკადების და საჭირო სუფთა ჰაერის რაოდენობის კალკულაციის ცხრილები.
მთავარი შენობის გათბობა-გაგრილების სისტემის გეგმები, სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;
მთავარი შენობის გათბობა-გაგრილების სისტემის აქსონომეტრიული სქემები;
მთავარი შენობის გათბობა-გაგრილების სისტემის გამანაწილებელი კოლექტორების სქემები;
მთავარი შენობის ვენტილაციის სისტემის გეგმები სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;
მთავარი შენობის ვენტილაციის სისტემის აქსონომეტრიული სქემები;
სითბო-სიცივით მომარაგების კვანძის გეგმა სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები (საქვაბისა და ჩილერების განსათავსებელი პლატფორმის აღჭურვა);
სითბო-სიცივით მომარაგების კვანძის აქსონომეტრიული სქემა;
შიდასამოედნო თბოქსელის ნახაზები (საჭიროების შემთხვევაში), სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები.

Comments are closed.